Privacyverklaring

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Categorieën persoonsgegevens
3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
3.1 Contact (formulier)
3.2 Uitvoering overeenkomst
3.3 Factureren
3.4 Offertes
3.5 Gebruik van derden
3.6 Administratie
3.7 Wettelijke verplichtingen
3.8 Nieuwsbrief
4. Periode van opslag
4.1 Contact, factureren, offertes en uitvoering diensten
4.2 Administratie en wettelijke verplichtingen
4.3 Overeenkomst
5. Ontvangers van persoonsgegevens
6. Cookiebeleid
7. Beveiliging
8. Uw rechten
8.1 Recht op inzage
8.2 Recht op rectificatie
8.3 Recht op overdracht van gegevens
8.4 Recht op het wissen van gegevens
8.4 Recht op het indienen van een klacht
8.5 Recht op stop van gegevensgebruik
8.6 Gebruik maken van uw rechten/bezwaar maken
9. Plichten

1. Inleiding:

Dit is de privacyverklaring van Marketingkraam. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens het invullen van offertes. In deze privacyverklaring leggen wij duidelijk uit op welke manier en met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking en de manier waarop u gebruik kunt maken van deze rechten.

Marketingkraam is uw specialist op het gebied van online marketing en webdesign. Wij zorgen ervoor dat uw website altijd optimaal presteert. Naast webdesign zorgen wij ervoor dat uw website altijd en overal vindbaar is! Dankzij onze online marketing strategieën zorgen wij ervoor dat uw (potentiële) klanten u altijd kunnen vinden.

Er zijn een aantal situaties waarvoor Marketingkraam uw persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan het versturen van offertes of het houden van contact via e-mail. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarbij maken wij duidelijk welke rechten u heeft en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Marketingkraam neemt uw privacy uiterst serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

2. Categorieën persoonsgegevens:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, woonplaats (ook wel NAW-gegevens), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon volgens artikel 4 lid 1 AVG. De strikte AVG wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder persoonsgegevens. Denk aan een e-mailadres zoals: bart.bartens@bedrijf.nl.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken hiervan of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van een contactformulier.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking:

Wij kunnen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken wanneer wij dit doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de verleende toestemming van de betrokkene, artikel 6 lid 1 sub a AVG. Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons artikel 6 lid 1 sub b AVG. Of omdat de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen artikel 6 lid 1 sub c AVG. AVG verwijst hiermee naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder persoonsgegevens kunnen wij u geen goede dienstverlening bieden.

Met “verwerken” wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens volgens artikel 4 lid 2 AVG.

Doelen waarvoor Marketingkraam uw persoonsgegevens verwerkt:

3.1 Contact(formulier)
Indien u contact zoekt met Marketingkraam op eniger wijze zoals telefonisch of via de e-mail, dan wel via het contactformulier op de website van Marketingkraam, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt door Marketingkraam.

Wanneer u contact opneemt met Marketingkraam wordt in ieder geval uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerkt, afhankelijk van de wijze waarop u contact opneemt met Marketingkraam.

3.2 Uitvoering overeenkomst
Voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Marketingkraam is het voor Marketingkraam noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Voor het uitvoeren van de volgende diensten verwerkt Marketingkraam persoonsgegevens:

Bouw van websites en webshops
Online marketingactiviteiten
Strategie
Advies
Training & workshops

3.3 Factureren
Voor het versturen van facturen verzameld Marketingkraam de benodigde persoonsgegevens. Onder het ‘versturen van facturen’ wordt onder andere gelijkgesteld;

  • Het versturen van betalingsverzoeken;
  • Het versturen van een betalingsbevestiging;
  • Het versturen van betalingsherinneringen;

3.4 Offertes
Voor het versturen van de door u opgevraagde offertes maakt Marketingkraam gebruik van persoonsgegevens. Voor het versturen van offertes worden onder andere uw NAW-gegevens (adres en woonplaats alleen bij fysieke versturing) en uw e-mailadres verwerkt. Uw telefoonnummer wordt alleen verwerkt indien u telefonisch contact opneemt met Marketingkraam of hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door vermelding van uw telefoonnummer in de e-mail.

3.5 Gebruik van derden
Het is mogelijk dat voor het uitvoeren van onze diensten, Marketingkraam gebruik maakt van derde partijen. Zoals het uitvoeren van promotionele werkzaamheden. Voor de uitvoer van deze taken worden bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partij. Hiervoor worden in ieder geval uw NAW-gegevens en de door u opgegeven contactgegevens gedeeld.

U wordt te allen tijde op de hoogte gesteld wanneer wij gebruik maken van deze derde partij. Dan wel via deze privacyverklaring of indien Marketingkraam het noodzakelijk acht wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien u het niet eens bent met het delen van uw gegevens aan de derde partij, kunt u hiertegen bezwaar maken. Zie voor het maken van bezwaar hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

3.6 Administratie
Voor het voeren van een gedegen administratie maakt Marketingkraam in beginsel gebruik van een externe boekhouder. De boekhouder verkrijgt alleen de benodigde informatie voor het voeren van een gedegen administratie.

3.7 Wettelijke verplichtingen
Marketingkraam dient uw persoonsgegevens te verzamelen om te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij door de Belastingdienst verplicht om onze administratie voor tenminste 7 jaar te bewaren.

3.8 Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen wij in ieder geval uw naam en e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten altijd een link om u af te melden.

4. Periode van opslag:

Marketingkraam vindt het belangrijk dat u precies weet voor hoelang uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Daarom worden de opslagtermijnen nader toegelicht.

4.1 Contact, factureren, offertes en uitvoering diensten
Persoonsgegevens opgegeven voor de onder hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden tenminste bewaard voor de termijn welke nodig is om de doeleinden te vervullen. Wanneer de doeleinden zijn vervuld worden deze gegevens bewaard voor maximaal 5 jaar. Voor facturen en offertes bedraagt de termijn minimaal 7 jaar. Eventueel worden deze gegevens langer bewaard indien Marketingkraam hiertoe verplicht wordt door enig wettelijk voorschrift.

4.2 Administratie en wettelijke verplichtingen
Voor het voeren van onze administratie bewaren wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode van 7 jaar, zoals verplicht door de Belastingdienst. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden dan 7 jaar indien enig wettelijk voorschrift Marketingkraam hiertoe verplicht stelt.

4.3 Overeenkomst
Voor de overeenkomsten tussen partijen en gerelateerde documenten hieraan die persoonsgegevens bevatten van opdrachtgevers, bewaart Marketingkraam de gegevens minimaal 7 jaar.

5. Ontvangers van persoonsgegevens:

In bepaalde gevallen is het nodig dat Marketingkraam uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het voeren van onze administratie, uitvoeren van diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hieronder vindt u een lijst met partijen die de persoonsgegevens van ons verstrekt krijgen. Voor de doeleinden achter deze verwerking kunt u hoofdstuk 3 onder 1 t/m 8 van deze privacyverklaring raadplegen.

Partijen waar Marketingkraam uw persoonsgegevens aan verstrekt zijn:

  • Site host
  • Boekhouder;
  • Vervoerder;
  • Belastingdienst;
  • Overige overheidsinstanties (indien wettelijke voorschriften hiernaar verplichten).

6. Cookiebeleid:

Op de website van Marketingkraam worden cookies gebruikt. Marketingkraam gebruikt cookies om haar dienstverlening te verbeteren en u een optimale website ervaring te bieden. Voor het gebruik van bepaalde cookies zal er middels een banner op het scherm toestemming worden gevraagd.

Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Marketingkraam maakt gebruik van analytische, functionele, performance en profilerings-/tracking cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de soorten cookies.

Analytische cookies

CookieDoel van de cookieOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te  meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).26 maanden

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om de website van Marketingkraam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Performance cookies
Performance cookies houden bij hoe de website van Marketingkraam gebruikt wordt en of de website goed functioneert onder dit gebruik. Deze cookies zijn geanonimiseerd en verzamelen daarmee geen persoonsgegeven.

Profilerings-/tracking cookies
Profilering-/tracking cookies worden gebruikt om bepaalde persoonlijke voorkeuren van bezoekers te monitoren. Op basis hiervan kan uw browser uw website ervaring aanpassen. Denk hierbij aan het plaatsen van advertenties op andere sites, van een aanbieder die u eerder bezocht heeft. Dit soort cookies worden niet langer dan één jaar bewaard.

Advertentie cookies

CookieDoelOpslagperiode
Google  AdwordsCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google  Adwords ingezette media effectief is.540 dagen

Hotjar

NaamBeschrijvingOpslag periode
_hjClosedSurveyInvitesHotjar cookie. Deze Cookie wordt geactiveerd wanneer een bezoeker enige vorm van interactie heeft met een enquête pop-up. De cookie zorgt ervoor dat u niet meerdere malen de pop-up te zien krijgt.365 dagen
_hjDonePollsHotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra een bezoeker een peiling voltooit met behulp van de Feedback Poll-widget. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.365 dagen
_hjMinimizedPollsHotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert.365 dagen
_hjDoneTestersWidgetsHotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra een bezoeker zijn informatie indient in de widget Recruit User Testers. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hetzelfde formulier niet opnieuw verschijnt als het al is ingevuld.365 dagen
_hjIncludedInSampleHotjar cookie. Deze sessie-cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Funnels te genereren. Funnels worden gebruikt om de activiteit op een site bij te houden.365 dagen
_hjShownFeedbackMessageDeze cookie wordt geactiveerd wanneer een bezoeker inkomende feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan zodat de inkomende feedback onmiddellijk wordt geminimaliseerd als ze naar een andere pagina navigeren waar deze is ingesteld om te worden weergegeven.365 dagen
_hjidHotjar cookie. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.365 dagen
_hjRecordingLastActivityDit wordt gevonden in sessionStorage (in tegenstelling tot cookies). Dit wordt bijgewerkt wanneer een bezoekersopname begint en wanneer gegevens via de WebSocket worden verzonden (de bezoeker voert een actie uit die Hotjar registreert).Lopende sessie
HjTLDTestWanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest generieke cookiepad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld tussen subdomeinen (waar van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie op te slaan voor verschillende alternatieven voor URL-substring totdat deze ophoudt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd.Lopende sessie
_hjUserAttributesHashGebruikersattributen die via de Hotjar Identify API worden verzonden, worden in de cache bewaard voor de duur van de sessie om te weten wanneer een kenmerk is gewijzigd en moet worden bijgewerkt.Lopende sessie
_hjCachedUserAttributesDeze cookie slaat gebruikersattributen op die worden verzonden via de Hotjar Identify API, wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld aanwezig is. Deze attributen worden alleen opgeslagen als de gebruiker een Hotjar Feedback-tool gebruikt.Lopende sessie

Social Media cookies

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xsCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de website van Marketingkraam bent geweest, advertenties van Marketingkraam te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).540 dagen
LinkedInWe gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table.Een aantal cookies met verschillende vervaldata, raadpleeg het privacy beleid van LinkedIn voor meer informatie.

7. Beveiliging:

Indien nodig behoudt Marketingkraam zich het recht om fysieke kopieën te maken van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten zijn. Deze worden beveiligd bewaard.

Uw digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Marketingkraam privé is. Gegevens die worden verzameld van de website zijn beveiligd via TransIP Responsible disclosure policy.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Beveiliging van verzamelde gegevens via TransIP Responsible disclosure policy

8. Uw rechten:

8.1 Recht op inzage
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Marketingkraam zijn vastgesteld en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Marketingkraam.

8.3 Recht op overdracht van gegevens
Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Marketingkraam ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

8.4 Recht op het wissen van gegevens
U heeft in bepaalde gevallen het recht om Marketingkraam te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht van vergetelheid. In de volgende situaties moet Marketingkraam uw persoonsgegevens vernietigen:

Marketingkraam heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Marketingkraam de gegevens voor verzameld heeft.
U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Marketingkraam om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Zijn uw belangen groter dan die van Marketingkraam met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
Wanneer Marketingkraam uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
Wanneer Marketingkraam een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Marketingkraam verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
Wanneer de gegevens verstrekt zijn aan Marketingkraam door een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en Marketingkraam geen toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

8.4 Recht op het indienen van een klacht
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Marketingkraam niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

8.5 Recht op stop van gegevensgebruik
U heeft te allen tijde het recht om Marketingkraam het gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

8.6 Gebruik maken van uw rechten/bezwaar maken
Te allen tijde kunt u Marketingkraam informeren over dat u gebruik wilt maken van één van de bovenstaande rechten. Daarbij kunt u altijd bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens. Zowel het gebruik maken van uw rechten als het bezwaar maken geschieden via de volgende procedure.

Indien u bezwaar wilt maken of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@marketingkraam.nl. Hierna worden uw gegevens gecontroleerd met de gegevens die wij in ons systeem hebben staan. En zullen wij om een verificatie van de gegevens vragen. Hiermee waarborgen wij de privacygegevens en zijn wij zeker dat het verzoek daadwerkelijk wordt ingediend door de persoon waarover het verzoek gaat.

9. Plichten:

Marketingkraam verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Marketingkraam. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten/werkzaamheden. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Marketingkraam de diensten niet (naar behoren) aanbieden en uitvoeren.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Marketingkraam behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Marketingkraam dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Marketingkraam. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Marketingkraam kan te allen tijde deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wanneer dit gebeurt zullen betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gesteld, minimaal een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd. U heeft vanaf het moment van op de hoogte stelling de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijzigingen via de voorgeschreven procedure in hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

Marketingkraam (VOF)
Info@marketingkraam.nl

Koningslaan 44
3583 GK l Utrecht

Kamer van Koophandel: 74502093
Btw-nummer: NL859926540B01