Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Informatie over Marketingkraam
 3. Toepasselijkheid
 4. Prijsstelling
 5. Aanbod en offerte
 6. De overeenkomst
 7. Uitvoering van de overeenkomst
 8. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)
 9. Overmacht
 10. Betalingsvoorwaarden
 11. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
 12. Aansprakelijkheid
 13. Auteursrechtelijke bepalingen
 14. Klachten
 15. Eigen promotie door Marketingkraam
 16. Geheimhouding
 17. Algemene Verordening Gegevensbescherming en Marketingkraam
 18. Conversie
 19. Nawerking
 20. Strijdige clausules
 21. Toepasselijk recht
 22. Forumkeuze
 23. Wijziging van de algemene voorwaarden
 24. Slotbepaling

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Marketingkraam. Allereerst is het goed om u erover te informeren dat Marketingkraam hierbij de Algemene voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

1. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in de digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Marketingkraam: de vennootschap onder firma Marketingkraam V.O.F. Ook wel Opdrachtnemer genoemd;
 • opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verzenden van een zaak of goed gegeven heeft alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
 • overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt;
 • Schriftelijke Communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.
 • Onder onderhoud wordt verstaan het technisch actueel houden van de infrastructuur van websites en databases.
 • Onder website wordt verstaan een samenhangend geheel van internetpagina’s inclusief eventuele digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Informatie over Marketingkraam

Marketingkraam is gevestigd aan de Bernadottelaan 13 (ruimte 1.C.3) te Utrecht, postcode 3527 GA. Marketingkraam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83844201. Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Marketingkraam zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en overeenkomst met Marketingkraam tussen Marketingkraam en opdrachtgever, waarop Marketingkraam deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Marketingkraam zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Marketingkraam niet van toepassing.
 2. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever.

4. Prijsstelling

 1. Als prijs voor de te leveren diensten door Marketingkraam, geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Marketingkraam. Gedurende de in het besproken aanbod aan aangegeven looptijd kunnen prijzen van aangeboden diensten gewijzigd worden. Hier zal opdrachtgever schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
 2. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders vermeld.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december wordt gepasseerd, is Marketingkraam gerechtigd overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, waarbij immer de meest recente reeks wordt aangehouden. Marketingkraam zal opdrachtgever hiervan tijdig (14 dagen voorafgaand aan wijziging) op de hoogte stellen van wijzigingen op grond van dit artikel.

5. Aanbod en offerte

 1. Marketingkraam zal opdrachtgever altijd een officieel aanbod doen alvorens het starten van de samenwerking, middels het verstrekken van een schriftelijke offerte, welke door opdrachtgever bevestigd dient te worden.
 2. Het in de offerte vermelde aanbod is voor de duur van 14 dagen of 30 dagen geldig. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen of 30 dagen, kan opdrachtgever niet zonder meer aanspraak maken op de inhoud van het in 5.1. beschreven aanbod van Marketingkraam.

6. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Marketingkraam en opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn, met inachtneming van de gegeven definitie aan ‘overeenkomst’ in artikel 1.
 2. Werknemers van Marketingkraam of derden, ingeschakeld door Marketingkraam, kunnen geen bindende afspraak maken met opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Marketingkraam niet, dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Marketingkraam zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten die betrekking hebben op advertisement en online marketing, worden aangegaan voor ten minste zes maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd van zes maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt. De overeenkomst is dan na drie maanden maandelijks opzegbaar.
 4. Een overeenkomst die betrekking heeft op website hosting en onderhoud wordt afgesloten tot en met de 31e van december van het huidige kalenderjaar. Een onderhouds-overeenkomst wordt na deze periode automatisch verlengd met een periode van één jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd van één jaar kan de onderhoudsovereenkomst op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Een overeenkomst die betrekking heeft op een ander dienst/product, die niet met advertisement, online marketing, website hosting en onderhoud te maken hebben kennen in beginsel geen vaste looptijd.
 6. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomst(en) met Marketingkraam kunnen slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
  1. De (aanvullende) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet van het traject, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Ook bij eenmalige opdrachten gelden exact dezelfde procedures als omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Bij het opzeggen van overeenkomsten die betrekking hebben op advertisement en online marketing, is Marketingkraam bevoegd alle gemaakte content te verwijderen. Daarnaast is Marketingkraam bevoegd om in geval van opzegging de advertisement campagne(s) te staken.
 9. opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst met Marketingkraam de werkzaamheden niet opzeggen. De overeenkomst kan door opdrachtgever alleen afgekocht worden. Afkopen geschiedt door betaling van de gehele factuur. Hierna zal Marketingkraam de werkzaamheden stoppen en de overeenkomst als voltooid beschouwen.

7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marketingkraam staat er te allen tijde voor in dat geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De uiterlijke beoordeling of de door Marketingkraam geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan Marketingkraam. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Marketingkraam.
 2. Marketingkraam zal bij de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever altijd de hoogste zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De opdrachtgever zal Marketingkraam steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijk benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Marketingkraam is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. In geval van een stroeve samenwerking tussen Marketingkraam en opdrachtgever, is Marketingkraam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De beoordeling voor de niet lopende samenwerking is aan Marketingkraam.
 5. Marketingkraam is, op grond van deze algemene voorwaarden, gerechtigd derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever. Marketingkraam hoeft geen overleg te houden met opdrachtgever indien derden worden ingeschakeld, noch hoeft Marketingkraam opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
 6. Marketingkraam biedt opdrachtgever met betrekking tot het maken van websites twee feedbackmomenten aan. opdrachtgever kan in de feedbackmomenten aangeven op welk vlak zijn wensen verschillen. Na de twee feedbackmomenten zal Marketingkraam louter aanpassingen verrichten op basis van een vast uurtarief.
 7. Marketingkraam hanteert verschillende uurtarieven voor de verschillende werkzaamheden.
 8. Indien Marketingkraam gedurende de looptijd van de overeenkomst met opdrachtgever uurtarieven wenst te wijzigen, kan dit enkel middels schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever; waarbij het gaat om een verhoging van het uurtarief.

8. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)

Onvoorziene omstandigheden en wettelijk geaccepteerde gevallen van overmacht kunnen
leiden tot aanpassing van de levertijd van werkzaamheden/diensten door Marketingkraam.

9. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Marketingkraam ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Marketingkraam niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Marketingkraam heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Marketingkraam behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de opdrachtgever te factureren.
 3. Indien Marketingkraam een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Het verzenden van de factuur geschiedt voor de vijftiende dag van iedere maand. Voor deze eerste factuur geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
 2. Wanneer de factuur binnen de gestelde betaaltermijn uit artikel 10.1 niet betaald is, volgt een eerste betalingsherinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering worden de administratiekosten à € 50,00 aangezegd, die in rekening gebracht worden in geval van de tweede betalingsherinnering.
 3. Wanneer de factuur na de eerste betalingsherinnering niet voldaan is, volgt een tweede betalingsherinnering. De betaaltermijn voor de tweede betalingsherinnering bedraagt 14 werkdagen. Eveneens worden de administratiekosten in overeenstemming met artikel 10.2 in rekening gebracht opdrachtgever.
 4. Wanneer de tweede betalingsherinnering niet voldaan is, volgt een derde betalingsherinnering met een betaaltermijn van 5 dagen. Eveneens zal Marketingkraam de werkzaamheden die volgen uit de overeenkomst staken, totdat deze derde betalingsherinnering inclusief administratiekosten is voldaan. Indien ook de derde betalingsherinnering niet is voldaan, neemt Marketingkraam de gepaste stappen om wettelijk toegestane kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Er wordt, indien nodig, een derde partij ingeschakeld voor het innen van openstaande bedragen.
 5. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan factuurbedragen te verrekenen naar eigen inzicht.
 6. Wanneer Marketingkraam dit nodig acht, kan van opdrachtgever gevraagd worden om betalingen vooruit te verrichten.

11. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft Marketingkraam de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. Verzuim treedt in vanaf de eerste dag die volgt na overschrijding van de eerste betaaltermijn.
 3. De buitengerechtelijke kosten die Marketingkraam (of een ingeschakelde derde) maakt om betaling van een schuld bij opdrachtgever af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Marketingkraam en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Marketingkraam voldane en/of verschuldigde honorarium.
 2. Indien Marketingkraam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Marketingkraam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marketingkraam is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 4. Indien Marketingkraam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marketingkraam beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 2.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 2 maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. Marketingkraam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marketingkraam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marketingkraam toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Marketingkraam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. opdrachtgever vrijwaart Marketingkraam tegen alle aanspraken van derden, en zal Marketingkraam de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Marketingkraam verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marketingkraam en de door Marketingkraam bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 5 jaar.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marketingkraam of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 11. Indien de website van opdrachtgever offline gaat door werkzaamheden van Marketingkraam en opdrachtgever hier omzet mee verliest, kan Marketingkraam hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Marketingkraam zal zorgen voor spoedige herstelwerkzaamheden in dit kader.
 12. De verantwoordelijkheid met betrekking tot aangeleverde content door opdrachtgever, ligt bij opdrachtgever. Marketingkraam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke schendingen door opdrachtgever met betrekking tot deze content.

13. Auteursrechtelijke bepalingen

 1. Marketingkraam hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard van (digitale) marketingbureaus. Dit houdt onder andere in dat opdrachtgever erop kan rekenen dat Marketingkraam zich altijd houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. Marketingkraam houdt ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht (wereldwijd) nauwlettend in de gaten en zal zorgen voor veranderingen indien dit noodzakelijk lijkt te zijn.
 2. Concepten, ideeën en voorstellen die voor opdrachtgever zijn ontwikkeld door Marketingkraam vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Marketingkraam. In het geval van inbreuk op, of misbruik van dit auteursrecht; stelt Marketingkraam de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kent juridische consequenties.
 3. Op alle Marketingkraam producties rust auteursrecht. Een productie van Marketingkraam mag daardoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Marketingkraam. Deze bepaling geldt eveneens voor partijen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn.

14. Klachten

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Marketingkraam, dient opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Marketingkraam.
 2. opdrachtgever biedt Marketingkraam in alle gevallen de kans om herstelwerkzaamheden te verrichten. Marketingkraam zal klachten in alle gevallen zeer serieus nemen, en alle mogelijke inspanningen leveren voor herstelwerkzaamheden. Indien herstelwerkzaamheden buiten de overeenkomst vallen, kan het zijn dat Marketingkraam in dit kader kosten in rekening brengt bij opdrachtgever.
 3. De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Marketingkraam.

15. Eigen promotie door Marketingkraam

opdrachtgever geeft, door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, toestemming aan Marketingkraam om voor opdrachtgever gecreëerde content/projecten voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. Hieronder gelden, doch niet uitsluitend, publicaties op een website van Marketingkraam, een portfolio, sociale media, advertenties, tijdschriftenartikelen, drukwerk, beursmateriaal; tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

16. Geheimhouding

opdrachtgever en Marketingkraam zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17. Algemene Verordening Gegevensbescherming en Marketingkraam

Marketingkraam conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring van Marketingkraam raadplegen. Eveneens sluit Marketingkraam verwerkersovereenkomsten met partijen af, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

18. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Marketingkraam.

19. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden van Marketingkraam, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

20. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden leidend.

21. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Klant en Marketingkraam wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

22. Forumkeuze

De Rechtbank Midden Nederland, Locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Marketingkraam en opdrachtgever. Niettemin heeft Marketingkraam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Marketingkraam, behoudt Marketingkraam zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

24. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal de overeenkomst in het licht van deze algemene voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 17 mei 2022 in werking getreden.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@Marketingkraam.nl

Bernadottelaan 13 (ruimte 1.C.3) l 3527 GA l Utrecht
Kamer van Koophandel: 83844201
Btw-nummer: NL863006772B01

keer terug naar de homepage